SPIS TREŚCI

 1. Definicje
 2. Kontakt ze Sprzedawcą
 3. Wymogi techniczne
 4. Zakupy w Sklepie
 5. Płatności
 6. Realizacja zamówienia
 7. Reklamacje
 8. Dane osobowe
 9. Informacje dodatkowe
 10. Postanowienia końcowe

1. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Divionperfumes jest prowadzony przez sprzedawcę pod adresem www.divionperfumes.com Sprzedawca – przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: Maylen Cosmetics Sp.zo.o nip 637 221 0754 regon 386520335

2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: 32-340 Wolbrom Ul.Krakowska 42 Adres e-mail: kontakt@divionperfumes.com Telefon: 537 773 666

3. WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: urządzenie z dostępem do Internetu przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

4. ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

5. PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność gotówką za pobraniem.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 03102024300000810200843490 Bank Polski PKO BP dla płatności w złotych polskich;
 3. Płatności elektroniczna za pośrednictwem - Przelewy 24

Termin płatności:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Produkty (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni Roboczych.
 4. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad,
 5. Towary zakupione w sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodą dostawy wybrał kupujący.

7. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonej przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
  • Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór.
  • Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
  • Została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.
 3. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy: firmę Maylen Cosmetics sp. z o.o. posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Krakowska 42; 32-340 Wolbrom, NIP: 637 221 0754, REGON: 386520335 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@divionperfumes.com
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  • żądać wymiany Towaru na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 5. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w przypadku gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe aby wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.6.9. W przypadku gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od Umowy dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta ale na koszt Sprzedawcy.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Usługodawca zaleca dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
 10. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Towaru nie później jednak niż przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.
 12. Sposób odpowiedzi na reklamację Sprzedawca wybiera według własnego uznania:
  • pisemnie na adres reklamującego
  • drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres e-mail
  • drogą telefoniczną
 13. Informujemy, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  • Zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
  • Skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

PROMOCJE

 1. Usługodawca może może organizować i ogłaszać promocje czasowe bądź ilościowe na wybrane produkty.
 2. Udział w promocji może być ograniczony bądź regulowany poprzez dodatkowe dokumenty zawarte na stronie internetowej Sklepu (np. regulaminu promocji) przy danym towarze/usłudze.
 3. Promocje ilościowe dotyczą określonych ilości danego towaru/usługi i trwają do momentu wyczerpania zapasów, lub do momentu odwołania promocji przez Sklep.

8. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 • przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Kupującemu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora a także prawo: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto.

 1. Rejestracja konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta. Logowanie do konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:  kontakt@divionperfumes.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Maylen Cosmetics sp. z o.o. ul. Krakowska 42; 32-340 Wolbrom.

§ 2. Newsletter

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:kontakt@divionperfumes.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Maylen Cosmetics sp. z o.o. ul. Krakowska 42; 32-340 Wolbrom.

§ 3. Rabat

 1. Sprzedawca może przyznawać Klientom rabaty na zasadach i warunkach ustalonych przez Sprzedawcę.
 2. Rabat przysługuje zarówno Klientom posiadającym Konto w sklepie Sprzedawcy, jak i niezarejestrowanym Klientom.
 3. Rabat jest jednorazowy i można z niego skorzystać tylko jeden raz w ramach zakupów w Sklepie i nie można go łączyć z innymi rabatami.
 4. Rabat uzyskany nieprawidłowo może zostać cofnięty. Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą e-mailową, telefoniczną bądź poprzez wiadomość sms.
 5. Skorzystanie z rabatu jest dobrowolne.
 6. Przyznanie rabatu następuje poprzez udostępnienie Klientowi kodu rabatowego. Aby skorzystać z rabatu wystarczy wpisać podany ciąg znaków alfanumerycznych w polu „Zastosuj kupon” na stronie „Koszyka”. Wpisanie kodu w sposób wyżej opisany spowoduje aktywację zniżki o wartość procentową Produktów znajdujących się w koszyku.
 7. Rabaty nie sumują się ze sobą. Oznacza to, że na jedno Zamówienie można wykorzystać tylko jeden rabat.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Adresat: Maylen Cosmetics Sp.z o.o 32-340 Wolbrom ul.Krakowska 42

Wzór: Ja ___________ niniejszym informuję____________ o moim____________ odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy()

 • Data zawarcia umowy()/odbioru()
 • Imię i nazwisko konsumenta
 • Adres konsumenta
 • Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.